Privacybeleid

Privacybeleid van Signamarkings.be

 

Privacybeleid

Algemeen

Het Privacybeleid is van toepassing op de website www.signamarkings.be (hierna de 'Website') beheerd door Signa Markings BVBA met geregistreerde zetel op Kerkstraat 8/1, 2870, Puurs, België onder het KBO nummer BE 0699.517.874 (hierna 'Signa Markings BVBA', 'wij' of 'ons').

De Website werd opgericht om het publiek en de bezoekers (hierna 'Bezoekers' of 'U') in te lichten over producten en diensten dat Signa Markings BVBA aanbiedt.

Signa Markings BVBA fungeert als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens en in deze hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor elke verzameling of gebruik van uw persoonsgegevens die zij bekomt van of via de Website.

Het Privacybeleid beschrijft welke verschillende elementen van uw persoonsgegevens zullen worden verzameld, voor welke doelen deze worden verzameld, elke uitwisseling van deze gegevens met derde partijen, uw rechten als betrokkene en de genomen maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid van toepassing is op de gegevens die werden verzameld door middel van cookies.

1. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wanneer u de Website bezoekt, zal Signa Markings BVBA de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Cookies: dit betreft gegevens over het tijdstip waarop u de Website bezoekt, uw persoonlijke instellingen en uw browse gedrag. Wij verzamelen deze informatie via een automatisch werkend systeem wanneer u de Website bezoekt. Via een Cookie advertentie wordt u gevraagd in te stemmen met het gebruik van cookies. Cookies zijn noodzakelijk om de navigatie en uw webbrowser ervaring te verbeteren, voor meer informatie raadpleeg onze Cookiebeleid.
 • Identificatiegegevens: er worden enkel persoonsgegevens verzameld wanneer u beslist om identificatiegegevens te verstrekken op de Website, zoals uw e-mailadres.

Gegevens kunnen door u enkel op vrijwillige basis worden verstrekt. Wij rekenen op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij zullen uw gegevens enkel gebruiken voor marketing doeleinden nadat u hiertoe uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven. U kunt steeds uw gegeven toestemming intrekken. (zie Sectie 4.3.).

Gelieve er rekening mee te houden dat wanneer u gebruik maakt van onze contactvoorzieningen, zoals contactformulier dat uw berichten en andere gerelateerde technische informatie (zoals de herkomst van de communicatie, de tijd en duur van de communicatie, de beweerde identiteiten van de deelnemers) kunnen worden opgenomen en bewaard voor een periode van maximum 1 maand. Deze periode laat ons ons toe om de effectiviteit en de prestaties van onze contactvoorzieningen te evalueren, alsook om elke poging van onrechtmatig gebruik van onze contactvoorzieningen aan te pakken.

2. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die door u werden verstrekt:

 • Om u te informeren over eender welke ontwikkeling die in verband staat met onze producten en diensten;
 • Om te reageren op uw verzoek tot inlichtingen;
 • Voor marketing doeleinden (alleen wanneer u daartoe toestemming heeft verleend door uw keuze aan te vinken);
 • Om onze Website te evalueren en te verbeteren;
 • Om toepasselijke juridische vereisten en industriële normen na te leven;
 • Om onderzoek, analyses en controles uit te voeren zodat wij onze diensten kunnen behouden, beschermen en verbeteren.

Houd er rekening mee dat wij uw gegevens gedurende 2 jaar verwerken, te rekenen vanaf de datum dat deze gegevens aanvankelijk werden verzameld. Uw gegevens worden bewaard voor een periode van maximum tien jaar voor bewijsgerelateerde doeleinden. Indien wij uw gegevens verwerken voor andere doeleinden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht op het ogenblik dat de gegevens worden verzameld via een bijzondere aankondiging.

3. Persoongegevens die wij delen

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in dit Privacybeleid of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij mogen persoonsgegevens delen met verbonden entiteiten of met derde partijen die, voor onze rekening aan gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in dit Privacybeleid. Wij vereisen van deze gegevensverwerkers dat zij de privacy en de veiligheid waarborgen van de persoonsgegevens die zij namens ons verwerken.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken: (i) wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht, (ii) wanneer rechtshandhavingsautoriteiten of andere overheidsambtenaren ons daartoe verplichten, (iii) wanneer wij van oordeel zijn dat de bekendmaking van deze gegevens noodzakelijk en geschikt is om de lichamelijke integriteit of enige financiële schade te voorkomen, of (iv) in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met ons Privacybeleid.

4. De uitoefening van uw rechten

4.1. Recht op toegang en verbetering

Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan onder andere door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart (paspoort of ander identiteitsbewijs) naar info@signamarkings.be of door een brief te verzenden naar Signa Markings BVBA, Kerkstraat 8/1, 2870 Puurs, België.

Gelieve er rekening mee te houden dat cookies kunnen worden beheerd via uw web browser. Voor meer informatie over hoe u uw cookievoorkeuren kunt instellen, raadpleeg ons Cookiebeleid.

4.2. Recht om gegevens te wissen

U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart (paspoort of ander bewijs van identiteit) naar info@signamarkings.be of door een brief te schrijven naar Signa Markings BVBA, Kerkstraat 8/1, 2870 Puurs, België. Naar aanleiding van dergelijk verzoek zal Signa Markings BVBA geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zal zij deze persoonsgegevens niet meer bewaren voor bewijsgerelateerde doeleinden gedurende de voorziene periode van maximum tien jaar.

4.3. Recht op verzet

Wanneer u de Website bezoekt zult u worden verzocht om in te stemmen met bepaalde vormen van gegevensverwerking. U heeft het recht om uw instemming op gelijk welk moment terug in te trekken.

Wanneer u niet langer wenst dat uw gegevens worden verwerkt voor directe marketing doeleinden, kunt u altijd uw instemming hiervoor terug intrekken. Gelieve ons uw bezwaren te verzenden, met een kopie van uw identiteitskaart (paspoort of enig ander identiteitsbewijs) naar info@signamarkings.be of door een brief te schrijven naar Signa Markings BVBA, Kerkstraat 8/1, 2870 Puurs, België.

Het intrekken van uw instemming zal er niet toe bijdragen dat de eerdere verwerking van gegevens ongeldig wordt. Daarnaast kan een intrekking van uw toestemming ook een impact hebben op het vlotte verdere gebruik van de Website. Signa Markings BVBA kan haar diensten niet optimaal leveren zonder de noodzakelijke elementen van uw persoonsgegevens te verwerken.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

5. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Wij beschikken over doeltreffende technische, organisatorische en fysieke waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongewilde of onrechtmatige vernietiging, ongewenst verlies, onbevoegde wijziging, bekendmaking of toegang, tegen misbruik en enige andere onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben.

De genomen veiligheidsmaatregelen variëren naargelang het type van gegevens dat werd verwerkt en hoe deze werden verzameld en/of bewaard. Wanneer u online bepaalde persoonsgegevens verstrekt, gebruiken wij de Secure Socket Layer (SSL) technologie die voldoet aan de industriële norm voor encryptie op het internet. Deze technologie beschermt de door u verstrekte persoonsgegevens doordat zij alle gegevens die van uw computer worden verstuurd naar onze server, ontoegankelijk maakt. Wij gebruiken ook digitale certificaten om u ervan te verzekeren dat u verbonden bent met beveiligde kanalen.

Houd er rekening mee dat gebruiks-logs voor een periode van tien jaar mogen worden bewaard vanaf de laatste keer dat u zich heeft ingelogd op de Website.

6. Gegevensoverdracht

Uw persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese Unie verstuurd, noch op een andere manier overgedragen die hierboven niet werd uitgelegd.

7. Wijzigingen in dit Privacybeleid

Het Privacybeleid kan op geregelde tijdstippen worden gewijzigd naar aanleiding van aanpassingen in onze privacyaanpak. Wij zullen een duidelijke aankondiging plaatsen op onze Website om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in ons Privacybeleid en bovenaan deze aankondiging zal kenbaar worden gemaakt op welke datum het Privacybeleid het laatst werd gewijzigd.

8. Contact Opnemen

Indien u verdere vragen of heeft over dit Privacybeleid, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

Signa Markings BVBA

Kerkstraat 8/1
2870 Puurs
België
info@signamarkings.be
+32 (0)477/85.44.87
BE 0699.517.874

Cookiebeleid

Indien u verdere vragen of heeft over dit Privacybeleid, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

1. Algemeen

Dit Cookiebeleid is van toepassing op alle websites die worden beheerd door Signa Markings BVBA en in het bijzonder www.signamarkings.be (hierna de 'Website') beheerd door Signa Markings BVBA met geregistreerde zetel op Kerkstraat 8/1, 2870, Puurs, België onder het KBO nummer BE 0699.517.874 (hierna 'Signa Markings BVBA', 'wij' of 'ons').

Door onze Website te bezoeken aanvaardt u het gebruik van cookies in overeenstemming met de bepalingen van deze Cookiebeleid. Wij verwerken de gegevens die werden bekomen via cookies in lijn met ons Privacybeleid. Indien de Bezoeker niet instemt met ons Cookie- en Privacybeleid, worden zij vriendelijk verzocht om de Website te verlaten.

Wij behouden ons het recht voor op elk moment wijzigingen aan het Cookie- en het Privacybeleid aan te brengen.

Voor alle vragen over de manier waarop wij persoonlijke informatie bekomen, bewaren en gebruiken, gelieve onze Privacybeleid te willen raadplegen. Voor alle vragen over ons gebruik van cookies, gelieve contact met ons op te nemen, door middel van een van de volgende opties:

Telefoon: +32 (0)477/85.44.87
E-mail: info@signamarkings.be
Post: Kerkstraat 8/1, 2870 Puurs, België

2. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de Website, informatie van deze Website bewaart op uw computer of uw mobiel apparaat. Hierdoor kan de Website uw handelingen en voorkeuren (zoals login, taal, lettertype en andere weergaveopties) onthouden gedurende een zekere periode. Dit geeft u het voordeel dat wanneer u de website opnieuw bezoekt of u tussen verschillende webpagina's bladert, uw voorkeuren niet steeds opnieuw moeten worden ingesteld.

Cookies worden gebruikt om uw webbrowser ervaring te verbeteren en om online verrichtingen te vergemakkelijken. Wanneer u de Website bezoekt, zorgen cookies ervoor dat de Website u herkent en dat uw persoonlijke instellingen terug worden opgeroepen. Dit vergemakkelijkt en verbetert uw webbrowser ervaring. Bovendien, verzamelen wij data over hoe de Website werd geraadpleegd, zodat de algemene prestaties op het gebied van snelheid en werking kunnen worden verbeterd.

De cookies functioneren nooit onafhankelijk van de Website en verschaffen zich op geen enkele manier toegang tot gegevens die zich op uw computer of telefoon bevinden.

3. De cookies die wij gebruiken

3.1. Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

Navigatiecookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de Website, informatie van deze Website bewaart op uw computer of uw mobiel apparaat. Hierdoor kan de Website uw handelingen en voorkeuren (zoals login, taal, lettertype en andere weergaveopties) onthouden gedurende een zekere periode. Dit geeft u het voordeel dat wanneer u de website opnieuw bezoekt of u tussen verschillende webpagina's bladert, uw voorkeuren niet steeds opnieuw moeten worden ingesteld. Cookies worden gebruikt om uw webbrowser ervaring te verbeteren en om online verrichtingen te vergemakkelijken. Wanneer u de Website bezoekt, zorgen cookies ervoor dat de Website u herkent en dat uw persoonlijke instellingen terug worden opgeroepen. Dit vergemakkelijkt en verbetert uw webbrowser ervaring. Bovendien, verzamelen wij data over hoe de Website werd geraadpleegd, zodat de algemene prestaties op het gebied van snelheid en werking kunnen worden verbeterd. De cookies functioneren nooit onafhankelijk van de Website en verschaffen zich op geen enkele manier toegang tot gegevens die zich op uw computer of telefoon bevinden.

Functionele Cookies

Deze cookies vergemakkelijken en verbeteren uw totale webbrowser ervaring. Deze zorgen ervoor dat bepaalde instellingen op uw verzoek worden gepersonaliseerd.

Google's tracking Cookies voor analysedoeleinden:

Deze Cookies wijzen willekeurig gegenereerde nummers toe aan de bezoekers van de Website om deze te kunnen identificeren. De Cookies zijn zo geprogrammeerd dat zij functioneren bij elk verzoek dat wordt verstuurd om naar een website te gaan. Zij worden gebruikt om het aantal bezoeken aan een website te berekenen, om de duur van een bezoek aan een webpagina en advertentie gegevens die kunnen worden gebruikt voor analyseverslagen van de website bij te houden. Ze zijn zo ingesteld dat de verzamelde gegevens twee jaar nadat men de Website heeft bezocht automatisch vervallen.

4. Ons gebruik van cookies

De gegevens die werden verzameld via cookies zullen worden gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid. In dit verband, delen wij uw gegevens alleen met derden die voor onze rekening en in overeenstemming met ons cookie- en Privacybeleid gegevens verwerken.

Voorop staat dat alle persoonsgegevens die werden verzameld via cookies worden gebruikt om uw webbrowser ervaring en onze Website te verbeteren. Wij gebruiken deze persoonsgegevens ook om het aankoopgedrag en de voorkeuren van de Bezoekers te bestuderen in het kader van ons algemeen marktonderzoek.

Bepaalde cookies bewaren en gebruiken gegevens voor de duur van uw bezoek aan de Website, zoals navigatiecookies. Gegevens die werden verzameld door functionele en tracking cookies zullen worden gebruikt zolang men de Website bezoekt en deze zullen worden bewaard voor een periode van een jaar na uw laatste bezoek aan de Website en worden nadien gewist.

5. Cookiebeheer

Om de toegang te garanderen tot uw persoonsgegevens, de verbetering ervan en de mogelijkheid om uw gegeven instemming in te trekken, kunt u altijd de gebruikswijze van cookies beheren via de instellingen van uw persoonlijke web browser. De web browser kan zo worden ingesteld dat zij alle of een aantal cookies aanvaardt of blokkeert.

Indien u verkiest om bepaalde cookies te verwijderen of te blokkeren, zult u hoogstwaarschijnlijk moeilijkheden ervaren tijdens het gebruik van de Website. Het blokkeren van cookies heeft een impact op het comfort en de functionaliteit van web browsen. Zo zal bijvoorbeeld het weigeren van allerlei cookies web transacties belemmeren.

Elke web browser heeft zijn eigen instellingen. Meestal kunt u via de menu's “voorkeuren” of “instellingen” die rechts bovenaan kunnen worden aangeklikt, de cookie instellingen wijzigen, daarnaast kunt ook het menu “help” raadplegen.

Meer informatie hieromtrent vindt u terug via onderstaande links:

 • Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl-BE&hlrm=nl
 • Internet Explorer https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-9
 • Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
 • Safari https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_GB&viewlocale=nl_BE

Voor meer informatie over cookies en hoe u uw browser instellingen kunt wijzigen, raadpleeg www.allaboutcookies.org.

 
Bel Signa Markings